Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku

Projekty UnijneAdministracja

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 DO PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W GMINIE NOWE MIASTECZKO
Numer wniosku:    WND-POKL.09.01.02-08-141/ 12
Tytuł projektu:    "Gmina Nowe Miasteczko uczniom klas I-III"
Beneficjent:         Gmina Nowe Miasteczko
Priorytet:            IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie:       9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie:       9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
CEL GŁÓWNY
 
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III uczących się w  Zespole Szkół w Nowym Miasteczku.
 
Cele szczegółowe: podniesienie umiejętności w zakresie czytania  i pisania, podniesienie umiejętności matematycznych, podniesienie poziomu poprawnej wymowy przez zajęcia logopedyczne, nabycie nawyku poprawnej postawy poprzez zajęcia korygujące te wady, rozwijanie zdolności dziecka z matematyki, z przyrody, z informatyki, rozwijanie zdolności wokalnych, teatralnych, plastycznych przez dzieci  uczące się w klasach I-III z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych, które zostaną zakupione do realizacji tych zajęć.
 
BENEFICJENCI
Grupą docelową będą  ucz. klas I-III SP w Gminie Nowe Miasteczko - 108 uczniów ze SP w Nowym Miasteczku. Dodatkowo grupą docelową będą uczniowie kl. I i III z Zespołu Szkół nr 1 w nowym Miasteczku - 24 uczniów w roku szkolnym 2013/2014
 
 
REKRUTACJA
Rekrutacja do  projektu odbyła się w dniach od 05.11 do 16.11.2012 r. oraz w r.sz. 12.09.2013r., w której wyłoniono  następujące ilości uczniów do poniższych zajęć:
- w zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - weźmie udział -16 uczniów.
- w zajęciach logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy i korygujące wady wymowy- weźmie udział 12 uczniów.
- w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy - weźmie udział - 20 uczniów.
- w zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczne "Mały matematyk" - weźmie udział - 8 uczniów.
- w zajęciach rozwijające zainteresowania przyrodnicze "Ekoludek" - weźmie udział - 8 uczniów.
- w zajęciach rozwijające zainteresowania informatyczne - weźmie udział - 17 uczniów.
- w zajęciach rozwijające zainteresowania wokalne - weźmie udział -14 uczniów.
- w zajęciach rozwijające zainteresowania teatralne - weźmie udział - 8 uczniów.
- w zajęciach rozwijające zainteresowania plastyczne - weźmie udział - 8 uczniów.

  Zajęcia rozpoczną się 21.11.2012 r. i potrwają do końca roku szkolnego 2012/2013.

- zajęcia rozwijające zdolności z języka angielskiego dla klas I-ych - 2 gr. po 8 uczniów.
- zajęcia rozwijające zdolności z języka niemieckiego dla klas III-ych - 1 gr. 8 uczniów
 
     Zajęcia rozpoczęły się dnia 01.10.2013r.
     
STRONY INTERNETOWE PROJEKTU
Informacje szczegółowe oraz zdjęcia z działań projektowych, będą umieszczane na poniższych  na stronach internetowych Zespołu Szkół: www.szkola.nowemiasteczko.org oraz Urzędu Miejskiego www.nowemiasteczko.pl po pierwszym półroczu i na zakończenie realizacji projektu.
 
INFORMACJE DODATKOWE
 Na stronie projektu umieszczone są w załącznikach ważne dokumenty.

Koordynator projektu: K. Zielonka

 

Dodane 07 Oct 2013 przez Beata Garbacz
Content Management Powered by CuteNews
© RomanS  do góry 
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl